1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de ICT voorzieningen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wordt verstaan onder:

1.1 Hogeschool: de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;

1.2 ICT voorzieningen: de computer- en netwerkvoorzieningen binnen de hogeschool, waaronder begrepen voorzieningen in de vorm van het hogeschoolnetwerk en de verbindingen met andere netwerken, en computervoorzieningen die niet verbonden zijn met het netwerk, alsmede huidige en toekomstige diensten die aan de gebruikers worden aangeboden en die de gebruikers in staat stellen te communiceren via het hogeschoolnetwerk en daarmee in verbinding staande netwerken;

1.3 Gebruiker: een persoon die gebruik maakt van een ICT voorziening van de hogeschool;

1.4 HANaccount: de combinatie van een logincode en het bijbehorende password;

2. Gebruik

2.1 De gebruiker mag de ICT voorzieningen uitsluitend gebruiken na daartoe aan haar/hem door of vanwege de hogeschool verstrekte toestemming.

2.2 De gebruiker mag naar redelijkheid en billijkheid van de ICT voorzieningen gebruik maken.

2.3 Het is de gebruiker niet toegestaan de ICT voorzieningen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:

  • versturen van ongewenste e-mail (spam);
  • inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • verspreiden van (kinder)pornografie;
  • sexueel intimideren of op andere wijze lastig vallen van personen;
  • bewust verspreiden van schadelijke software, zoals computervirussen, wormen en Trojaanse paarden;
  • zonder toestemming binnendringen van een ICT voorziening waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel in een valse hoedanigheid;
  • het zonder toestemming beschikbaar stellen van een ICT voorziening aan derden;
  • een ICT voorziening gebruiken, verlaten of achterlaten, zodanig dat anderen in de gelegenheid worden gesteld misbruik te maken van de ICT voorziening.

2.4 Het is gebruikers niet toegestaan in onevenredige mate beslag te leggen op de ter beschikking gestelde ICT voorzieningen. De medewerkers van de hogeschool kunnen daartoe richtlijnen geven.

2.5 Het is gebruikers niet toegestaan de voorzieningen te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.6 De gebruiker is verplicht zich te houden aan algemene instructies die door of vanwege de hogeschool worden gegeven voor het gebruik van de ICT voorzieningen. Aanwijzingen die tijdens het gebruik van de voorzieningen door medewerkers van de hogeschool worden gegeven dienen terstond te worden opgevolgd.

3. Toegang

3.1 Het HANaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker is verplicht tot geheimhouding van het HANaccount en tot het nemen van alle redelijke maatregelen ter beveiliging van het HANaccount.

3.2 Gebruikers zijn verplicht om bij constatering van misbruik van hun HANaccount onmiddellijk de hogeschool, via het HAN-CERT (cert@han.nl), hiervan in kennis te stellen.

3.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen, welke onder zijn of haar HANaccount worden verricht.

3.4 Het is gebruikers niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot gegevens van andere gebruikers of pogingen te ondernemen hogere privileges of autorisaties te bemachtigen dan de hun toegekende privileges of autorisaties.

3.5 Indien de hogeschool constateert dat meerdere personen zich door middel van dezelfde toegangscode toegang tot de ICT voorzieningen hebben verschaft, behoudt de hogeschool zich het recht voor om met onmiddellijke ingang hier maatregelen tegen te treffen.

3.6 De hogeschool zal zich maximaal inspannen om de toegang tot de gegevens van de gebruikers die worden opgeslagen te beveiligen. De hogeschool sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van beveiliging van gegevens, uit.

3.7 De gebruiker dient wijzigingen in gegevens van de gebruiker, welke van belang zijn voor het gebruik van de ICT voorzieningen, direct door te geven aan de hogeschool. Bij verzuim hiervan is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die de hogeschool als gevolg daarvan lijdt.

3.8 De hogeschool behoudt zich het recht voor om de gebruikers die zich schuldig maken aan overtreding van de regels ten aanzien van de ICT voorzieningen met onmiddellijke ingang de toegang tot de ICT voorzieningen te ontzeggen. Tevens zal de hogeschool de gebruiker aansprakelijk te stellen voor schade die de hogeschool als gevolg van activiteiten van de gebruiker mocht lijden.

4. Beschikbaarheid en bereikbaarheid

4.1 De hogeschool zal zich maximaal inspannen de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de ICT voorzieningen op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

4.2 De hogeschool is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de ICT voorzieningen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van die systemen.

4.3 Geplande onderbrekingen zullen zo ruim mogelijk van te voren worden aangekondigd.

4.4 De hogeschool is niet aansprakelijk voor onbereikbaarheid van de ICT voorzieningen als gevolg van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden (overmacht), zoals storingen in het internet, de telecommunicatie-infrastructuur van enige operator, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van de hogeschool liggen.

4.5 De hogeschool is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker mocht lijden ten gevolge van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van de ICT voorzieningen.

5. Overige bepalingen

5.1 De hogeschool behoudt zich het recht voor deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen.

5.2 Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de HAN-website bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

5.3 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die de hogeschool kan lijden ten gevolge van een aan de gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden.

5.4 De gebruiker vrijwaart de hogeschool voor aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de ICT voorzieningen door of vanwege de gebruiker.

5.5 Bij vaststelling van handelen van de gebruiker in strijd met wettelijke bepalingen, wordt hiervan aangifte gedaan bij bevoegde autoriteiten.

6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.